4. Ocena procesu i efektów


Przed przystąpieniem do tego modułu

Podstawowa wiedza o pracy z e-portfolio.
Najlepiej byłoby, gdyby uczestnik tego modułu przeszedł przedtem przez wszystkie poprzednie moduły.

Cele

Celem modułu jest:
 • opisanie i krytyczna refleksja dotycząca oceny i procesu ewaluacji,
 • identyfikacja procedur oceny w danej instytucji i systemie,
 • opracowanie zestawu wskaźników i kryteriów oceny,
 • dostarczenie indywidualnej, wartościowej i motywującej odpowiedzi zwrotnej,
 • aktywizacja i zmotywowanie ucznia do komunikowania się i dostarczania informacji zwrotnej,
 • ewaluacja portfolio uczniowskiego zgodnie z określonymi kryteriami,
 • ocena kształtująca.

Wprowadzenie

Ten moduł poświęcony jest wypracowaniu umiejętności oceny ePortfolio. Różne aktywności i ćwiczenia posłużą wspieraniu tworzenia i opracowywania oceny. Sprawiedliwa ocena kompetencji lub efektów uczenia jest podstawą dla rozwoju demokratycznego społeczeństwa, w którym szanse nie są określane poprzez dostęp do pieniędzy czy urodzenie. Ocena jest zawsze problematyczna, niemniej jednak stanowi kluczowy element procesu nauczania, definiując go i ukierunkowując.

Keri Facer, dyrektor Learning Research Futurelab, pisze w przedmowie do opracowania poświęconego e-ocenie na temat swojego zainteresowania ocenianiem:

Muszę przyznać, że przez wiele lat unikałem myślenia na temat oceniania - wydawało się to bardzo odległe od moich zainteresowań, odległe od odkrywania w jaki sposób dzieci uczą się poprzez nowe technologie i, mówiąc wprost, w wiele mniej interesujące niż to, nad czym pracowałem,,, Jednak ostatnio stało się jasne, że każdy kto jest zaangażowany w tworzenie zrównoważonych, interesujących i istotnych systemów edukacji musi poważnie zastanowić się nad ocenianiem. To, z czego zdaliśmy sobie sprawę, to fakt, że nie możemy pominąć oceniania, lub przypisać go do roli innych osób. Praktyki związane z ocenianiem kształtują to, co i jak jest nauczane w szkołach. Równocześnie, te same praktyki stanowią centrum debat społecznych na temat tego, co uważamy - jako społeczeństwo - za kluczowe cele i wartości edukacji. Jeśli chcemy kształtować system edukacji, który z jednej strony odpowiada zmianom współczesnego świata, a z drugiej ma na te zmiany wpływ, wówczas musimy zadać sobie pytanie o możliwość zmiany praktyki oceniania by to osiągnąć

Celem oceniania jest dostarczenie ewaluacji tego, czego uczeń nauczył się do tej pory oraz informacji zwrotnej wraz z rekomendacjami na temat uczenia się w przyszłości.

Według JISC ocena może zostać wykorzystana na każdym z 3 poziomów, na których osiągnięcia i postępy uczni są brane pod uwagę:
 • diagnozowanie ocena wiedzy i umiejętności ucznia na początku i na końcu kursu,
 • ocenianie kształtujące dostarcza uczniowi informacji zwrotnej na temat umiejętności i stopnia zrozumienia materiału. Jest to "ocenianie dla uczenia się" gdyż uczeń poddaje mu się dobrowolnie, nie zależą od niego żadne kwalifikacje końcowe a uczeń może dzięki niemu zmodyfikować swoje działania,
 • ocenianie sumujące jest końcowym elementem oceny osiągnięć ucznia, prowadzącym zwykle do formalnego uznania kwalifikacji czy certyfikacji umiejętności lub kompetencji. Zwane czasem "oceną uczenia się".

Spodziewane osiągnięcia

Uczeń zdobędzie następujące kompetencje:
 • kompetencje poznawcze - wiedza na temat oceniania,
 • kompetencje funkcjonalne - umiejętności dostarczenia informacji zwrotnej uczniowi.

Ćwiczenie 4.1.

Prowadzący powinien przedstawić ogólnie Moduł 4 uwzględniając:
 • funkcje oceny w procesie tworzenia ePortfolio i w procesie samego uczenia się,
 • zestawienie prac zalecanych w Module 4,
 • cele i uzyskane umiejętności,
 • strukturę modułu.